Johdanto


Yhdenvertaisuus on yksi Lexican arvojen kulmakivistä, ja sen tarkoituksena on luoda pohja yhdenvertaiselle ainejärjestölle, jossa jokaisella on turvallista toimia omana itsenään ja tulla
kohdelluksi tasa-arvoisena muiden kanssa. Kaikki opiskelijat sukupuoleen, ikään, seksuaalisuuteen, kansallisuuteen, etnisyyteen, ihonväriin, terveydentilaan, toimintakykyyn, vakaumukseen, perhetilanteeseen tai sosioekonomiseen taustaan katsomatta ovat yhdenvertaisia Lexican jäseniä, ja ovat yhtä tervetulleita mukaan sen toimintaan. Mikään edellä mainituista henkilöön liittyvistä tekijöistä ei vaikuta kenenkään kohteluun Lexicassa, vaan Lexica on sitoutunut kohtelemaan jokaista jäsentään yhdenvertaisesti. Kannustamme jäsenistöä puuttumaan epäasialliseen käytökseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdollisten rikkomusten tapahtuessa, jotta vältymme turvattomuuden tunteilta
ainejärjestössämme.


Tämän dokumentin tarkoituksena on luoda yhteiset selkeät toimintatavat, joita noudattamalla vältämme ja ennaltaehkäisemme mahdollisia tulevia ongelmatilanteita. Yhdenvertaisuuden toteutumisesta vastaa koko istuva hallitus ja etenkin sen hyvinvointisektori.


Läpinäkyvyys


Lexican hallituksen kokouksiin jokaisella jäsenellä on vapaa pääsy, järjestetään ne sitten etänä tai paikan päällä lähikokouksina. Kokouskutsut ja esityslistaesitykset pyritään aina lähettämään hyvissä ajoin ennen kokouksia, jotta jäsenistöllä ja kaikilla kokoukseen osallistuvilla on riittävästi aikaa tutustua kokouksessa käsiteltäviin aiheisiin ja siten Lexican ajankohtaisiin asioihin ja toimintaan. Kokousten vapaalla pääsyllä turvaamme myös osaltaan jäsenistön kommentointi- ja vaikutusmahdollisuudet kokouksissa heitä koskeviin asioihin. Sihteeri lähettää kokousten pöytäkirjat sähköpostilistalle sekä nettisivuille luettavaksi. Vanhoja pöytäkirjoja on mahdollista tarkastella nettisivuilta. Näin jäsenistö pysyy kartalla hallituksen toiminnasta, vaikka ei kokouksiin osallistuisikaan.


Jokaisella järjestön jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi niin kokouksissa kuin muussakin toiminnassa, jäsenistön toiveita kuunnellaan ja niitä toteutetaan aina sen ollessa mahdollista. Lexican hallitus vastaanottaa palautetta suullisesti ja järjestön virallisilta nettisivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta. Tarpeen vaatiessa hallitus vastaa ja reagoi palautteeseen jäsenistölle parhaaksi katsomallaan tavalla.


Jokaisella jäsenellä on oikeus asettua ehdolle Lexican eri luottamustehtäviin, esimerkiksi hallitukseen, toimihenkilöiksi, tiimijäseniksi tai tapahtumanakkilaisiksi taustoistaan riippumatta. Kaikenlaisten toimijoiden kannustetaan hakevan mukaan itselle mieluiseen toimintaan.

Tapahtumat


Lexica pyrkii järjestämään ja toteuttamaan monipuolisia tapahtumia, ja hallitus ottaa vastaan ideoita jäsenistöltä. Lexica pyrkii järjestämään tapahtumia, joihin on helppo osallistua yksin. Tapahtumissamme järjestetään myös ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ryhmäyttää opiskelijoita keskenään. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme myös seuraamaan, ettei kukaan jäisi tahtomattaan yksin tapahtumissa. Tapahtumajärjestäjille on laadittu Yhdenvertaisuus & ympäristö -check-list, joka auttaa tapahtumajärjestäjiä tarkistamaan, onko yhdenvertaisuuteen ja ympäristöön liittyviä asioita muistettu huomioida tapahtumaa järjestettäessä. Check-listiin on kirjattu merkintöjä laajasti, ja sitä täydennetään aina tarpeen vaatiessa.


Kaikkiin tapahtumiin on pääsääntöisesti vapaa pääsy jokaiselle jäsenelle, pois lukien esimerkiksi vain fukseille järjestettävät fuksisitsit ja fuksiviikkojen aloitustapahtumat. Osa tapahtumista voi olla rajoitettuja osallistujamääriltään, mutta jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus osallistumiseen. Osallistujamääriltään rajoitettuihin tapahtumiin osallistujat “valitaan” reilulla tavalla, esimerkiksi ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtumailmoittautumisiin liittyvät mahdolliset maksut pyritään pitämään osallistujille kohtuullisina, ja täysin ilmaisia tapahtumia pyritään järjestämään laajalti.


Tapahtumatarjoilussa kiinnitetään huomiota allergioihin. Lexica on myös sitoutunut suosimaan tarjoilussaan ympäristöystävällisiä Reilun kaupan tuotteita sekä kasvisruokaa. Lexican tapahtumissa alkoholin käyttö tai käyttämättä jättäminen on jokaisen jäsenen itse määriteltävissä. Lexica järjestää myös täysin alkoholittomia tapahtumia.


Tapahtumissa jokaista kunnioitetaan noudattamalla hyviä käytöstapoja. Vältetään muita loukkaavaa käyttäytymistä, ja esimerkiksi sitseillä on kiellettyä esittää puheita tai lauluja, jotka voivat loukata toista. Mahdollisia käytöshäiriöitä ilmaantuessa ilmoitetaan tapahtuneesta mahdollisimman pian hallitukselle, jotta epäasialliseen käytökseen voidaan reagoida viiveettä. Muistutamme myös TREYn häirintäyhdyshenkilöistä, joihin kannustamme ottamaan yhteyttä, jos kohtaa minkäänlaista häirintää yliopiston tai sen alaisten järjestöjen toiminnassa.


Myös Lexican järjestämissä poikkitieteellisissä tapahtumissa kiinnitetään erityistä huomiota yhdenvertaisuuteen, noudatetaan tätä suunnitelmaa sekä turvallisemman tilan periaatteita ja tästä keskustellaan tapahtumajärjestäjien kesken.


Viestintä ja tiedottaminen


Lexican kaikesta toiminnasta viestitään tasapuolisesti, avoimesti sekä laaja-alaisesti. Tämän toteuttamiseksi huomioimme viestinnän monikanavaisuuden, jotta mahdollisimman moni jäsen saa tietoa järjestön toiminnasta. Jokaisella jäsenellä on oikeus ja vapaa pääsy Lexican virallisiin viestintäkanaviin. Saavutettavuussyistä viestintä tapahtuu suomen lisäksi myös englanniksi, selvää yleiskieltä käyttäen. Viestintäkanavissa käytettävä kieli on selkeää, ymmärrettävää sekä jokaista jäsentä kunnioittavaa. Halventavaa tai toiseuttavaa kieltä ei missään tapauksessa käytetä.


Tapahtumista viestitään Lexican virallisissa tiedotuskanavissa, jonka lisäksi tapahtumakalenterin löytää helposti Lexican nettisivuilta. Tapahtumien tiedotuksessa huomioidaan yhdenvertaisuusasiat, joten tapahtumakuvauksissa kerrotaan, jos tapahtumaan osallistumiseen on kielellisiä vaatimuksia tai tila ei ole esteetön.


Turvallisemman tilan periaatteet


Jokaisella on oikeus tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi Lexicassa omana itsenään.
Lexicassa turvallisemman tilan periaatteet kattavat kaiken toiminnan, eli niistä pidetään
yhdessä kiinni kaikessa tekemisessä. Turvallisemmalla tilalla tarkoitetaan
toimintaympäristöä, jossa ei tapahdu minkäänlaista syrjintää tai kaltoinkohtelua, vaan
jokaista arvostetaan omana itsenään.

 1. Oma tila. Jokaisella on oikeus omaan tilaan, kunnioitathan toisen fyysistä ja
  psyykkistä koskemattomuutta sekä vaadi sitä tarvittaessa myös itsellesi.
 2. Älä oleta kenenkään seksuaalisuutta, sukupuolta, suhdemuotoa, etnistä tai
  uskonnollista taustaa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä. Älä kyseenalaista
  muiden normista poikkeavia toimintatapoja. Ethän myöskään tee johtopäätöksiä
  toisen ulkonäön, toiminnan, käytöksen tai oletetun sosioekonomisen aseman
  perusteella. Muista olla avoin ja kuunnella toista.
 3. Kunnioitathan ympärilläsi olevia, heidän mielipiteitään, puheenvuorojaan,
  uskomuksiaan ja näkemyksiään.
 4. Kieli ja viestintä. Ethän käytä halventavaa tai toiseuttavaa kieltä.
 5. Ei on ei. Ethän häiritse ketään esimerkiksi utelemalla yksityisasioista, koskemalla,
  tuijottamalla tai vaientamalla. “Ei” tarkoittaa aina ei, ja vain “kyllä” tarkoittaa
  kyllä. Kunnioita ihmisten fyysisiä ja emotionaalisia rajoja.
 6. Puutu ongelmalliseen kielenkäyttöön tai toimintaan. Tarkastele kriittisesti
  myös omaa toimintaasi ja tilan käyttöäsi. Jos sinulle huomautetaan
  ongelmallisesta kielenkäytöstä tai toiminnasta, pyydäthän anteeksi ja pyri jatkossa
  huomioimaan ongelma paremmin.
 7. Vastuuhenkilöt. Tapahtumien yhteydessä on määritelty tapahtumien
  vastuuhenkilöt, joille voi kertoa mahdollisista turvallisemman tilan periaatteiden
  rikkomuksista. Jos koet tai näet haitallista toimintaa, älä pelkää ilmoittaa siitä
  Lexican sosiaalipoliittiselle vastaavalle, häirintätoimihenkilölle tai jollekin tutulle
  hallituslaiselle.

Sukupuoli ja seksuaalisuus


Lexica noudattaa yhdenvertaisuuden periaatteita myös sukupuolen ja seksuaalisuuden osalta. Kenenkään seksuaalisuutta, sukupuolta, suhdemuotoa, arvoja, terveydentilaa tai toimintakykyä ei oleteta tai tehdä muita määrityksiä tai pilkkaa, vaan ne ovat jokaisen oma henkilökohtainen asia. Annetaan toisille myös kehorauha. Lexican toiminta on tasa-arvoista sukupuoleen katsomatta. Jokaisella on oikeus määrittää tai olla määrittämättä sukupuolensa ilman annettuja rajoja.


Esteettömyys


Jokaisella on oikeus osallistua järjestön kaikenlaiseen toimintaan fyysisistä ominaisuuksista huolimatta. Lexican tapahtumat pyritään aina järjestämään esteettömissä tiloissa. Tapahtumatiedottamisen yhteydessä kerrotaan tilojen esteettömyydestä. Aina tarvittaessa on mahdollista sopia erityisjärjestelyistä, jotta osallistuminen olisi mahdollista. Esteettömyyteen liittyvistä erityistoiveista voidaan aina keskustella tapahtumajärjestäjien kanssa.


Häirintä- ja kiusaamistapaukset


Häirintä on jokaisen ihmisen henkilökohtainen kokemus, jota kukaan ulkopuolinen ei voi vähätellä. Häirintää on kaikki sellainen käytös, joka sisältää toisen epäasiallista kohtelua tai samanarvoisuuden rikkomista. Muun muassa nimittely, nöyryyttäminen, eristäminen, vähättely ja toisen koskemattomuuden rikkominen ovat häirintää. On häirintä sitten systemaattista tai tahatonta, puututaan siihen heti sen ilmetessä.


Lexica ottaa kaikki epäilykset sekä ilmoitukset tapahtuneesta häirinnästä vakavasti, koska haluamme, että jokaisella on turvallista olla mukana ainejärjestön toiminnassa. Lexican oma häirintätoimihenkilö toimii luottamuksellisena yhteyshenkilönä jäsenistön kokemissa häirintätapauksissa Lexican hallituksen ja TREY:n häirintäyhdyshenkilöiden välillä, eli hän voi tarvittaessa auttaa esimerkiksi yhteydenottamisessa TREY:n häirintäyhdyshenkilöön. Häirintä- tai kiusaamistilanteista otetaan tapahtumissa paikan päällä ensisijaisesti yhteyttä tapahtuman järjestäjään ja muissa tapauksissa voi laittaa viestiä myös Lexican häirintätoimihenkilölle tai muulle hallitukselle. Häirintätapauksen tietoonsa saanut toimija vie asian eteenpäin häirintätoimihenkilölle. Lisäksi poikkitieteellisissä tapahtumissa häirintätoimihenkilöt tekevät yhteistyötä, mikäli toisella järjestöllä on häirintätoimihenkilö. Jos tällaista ei ole, Lexican häirintätoimihenkilö toimii tarvittaessa yhteishenkilönä kaikille tapahtuman osallistujille. Halutessaan yhteyttä voi ottaa myös itse ylioppilaskunta TREYn häirintäyhdyshenkilöihin.