Pdf-tiedosto

1. luku – Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Lexica ry, näissä säännöissä jäljempänä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja kieli suomi.


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Tampereen yliopiston vieraiden kielten tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden välillä, edistää ja tukea heidän oman alansa tuntemusta, ajaa heidän yhteisiä etujaan sekä kehittää heitä heidän tuleville toimialoilleen. Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnalliseen liittoon.


Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, opintoneuvontaa, kurssikirjojen ja harjoittelupaikkojen välitystä sekä erilaisia ekskursioita. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää pääsymaksullisia tilaisuuksia sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

2. luku – Jäsenet ja maksut


Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja kunniajäsenet.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa vieraita kieliä tutkinto-opiskelijana tai valinnaisina opintoina opiskeleva Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) jäsen. Jäsenmaksunsa suorittaneet varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia.

6§ 
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäsenestä voi tehdä huomionosoitustoimikunta. Mikäli kunniajäseneksi kutsuttu on yhdistyksen varsinainen jäsen, säilyvät hänen varsinaisen jäsenen jäsenoikeutensa.


Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi pyrkiä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään kertakaikkisen jäsenmaksun. Yhdistyksen ulkopuolelta kutsutuilta kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua, eikä heillä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


Jäsenmaksun suuruuden suhteessa jäsenyyden kestoon päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenyyden kesto vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen siten, että kestoltaan eripituisia jäsenyyksiä koskee erisuuruinen jäsenmaksu.

10§
Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

11§
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla tästä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Tällöin eroavan jäsenen on luovutettava yhdistykselle kuuluva omaisuus. Suoritettua jäsenmaksua ei makseta takaisin.

12§
Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan. Erotettu voi valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisen tiedoksisaamisesta.

13 § 
Yhdistyksen jäsenelle voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mikäli tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Päätösvalta kurinpitotoimien käyttämisessä on yhdistyksen hallituksella. Kurinpitotoimina voidaan käyttää esimerkiksi varoituksia, jäsenpalvelujen epäämistä määräajaksi sekä porttikieltoa yhdistyksen tilaan ja tapahtumiin.

3. luku – Huomionosoitukset ja tunnustukset

14§ 

Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille ansiomerkkejä tai muita huomionosoituksia, joista säädetään tarkemmin ohjesäännössä. Sääntöjen 6§:ssä mainituin perustein voidaan yhdistykseen kutsua myös kunniajäseniä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta ja huomionosoituksen saajasta voi tehdä jokainen yhdistyksen jäsen yhdistyksen hallitukselle.

15§.
Yhdistyksen juhlanauha 

Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha, josta säädetään tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä.

4. luku – Yhdistyksen kokoukset

16§
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.

17§
Yhdistyksen kevätkokous pidetään kevätlukukauden aikana (mielellään helmi-maaliskuussa) ja syyskokous syyslukukauden aikana (mielellään marras-joulukuussa). Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä tiettyä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Tällöin kokous tulee järjestää kahdenkymmenen (20) arkipäivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

18§
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululle sijoitettavalla kokouskutsulla ja/tai yhdistyksen sähköpostilistalle lähetettävällä kutsulla.

19§
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, mikäli se on laillisesti kokoonkutsuttu.

20§
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on lisäksi äänioikeus siten, että jokaisella on yksi (1) ääni. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli yhdistyksen säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kaksi kokouksessa läsnäolevaa varsinaista jäsentä niin vaatii. Kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

21§
Yhdistyksen kokous voi päättää ottaa käsiteltäväkseen kokouksessa tehdyn esityksen ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.

22§
Yhdistyksen kevätkokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
2. Käsitellään toiminta- ja tilikertomus ja vahvistetaan tilinpäätös.
3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.
4. Käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat.

23§
Yhdistyksen syyskokouksessa
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.
2. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle tilikaudelle.
3. Valitaan yhdistykselle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, viestintävastaava sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Muita hallituksen jäseniä valitaan siten, että hallituksen kooksi tulee vähintään kahdeksan (8) henkilöä.

4. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi

kalenterivuodeksi.

5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta.

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5. luku – Hallitus ja toimihenkilöt

24§
Yhdistyksen hallituksessa täytyy olla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri sekä viestintävastaava. Hallituksen jäsenellä voi olla useampi kuin yksi tehtävä, kunhan hallituksessa on vähintään kahdeksan (8) ja enintään viisitoista (15) henkilöä. Hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta seuraavat toimihenkilöt: koulutuspoliittinen vastaava, sosiaalipoliittinen vastaava, kulttuurivastaava, liikuntavastaava, tuutorivastaava, tapahtumavastaava ja kansainvälisten asioiden vastaava, sekä halutessaan myös muita toimihenkilöitä.

25§
Hallituksen kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan muu hallituksen jäsen. Hallituksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululle sijoitettavalla kokouskutsulla ja/tai yhdistyksen sähköpostilistalle lähetettävällä kutsulla.

26§
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli läsnä on puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi puolet hallituksesta.

27§
Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimihenkilön tai toimikunnan hoitamaan erityisiä yhdistyksen asioita. Toimihenkilöitä ja toimikuntia asetettaessa on niiden kokoonkutsuja ja määräaika päätettävä.

28§
Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikauden. Erotetun hallituksen tai sen jäsenen tilalle on samassa kokouksessa valittava uusi.

6. luku – Hallinto ja talous

29§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

30§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

31§
Yhdistyksen tilinpäätös sekä muut tarvittavat kirjanpitoasiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Hänen on palautettava ne hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

7. luku – Erityisiä määräyksiä

32§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä tai jos muutosehdotus on hyväksytty yhdessä (1) yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

33§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään yhden (1) kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

34§
Mikäli yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

35§
Ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty, noudatetaan yhdistyslakia.

36§
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät sääntöjen muuttuessa.