Unfortunately this strategy is only available in Finnish.

ALKUSANAT

Tämä dokumentti on Lexica ry:n strategia vuosille 2022–2024. Strategia on yhdistyksen ensimmäinen.

Strategia alkaa kuvauksella yhdistyksen nykytilasta: ylös on kirjattu sekä yhdistyksen olemassaolon perusajatus (missio) että yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot.

Strategian painopisteenä on kuitenkin Lexican tulevaisuus ja järjestön arjesta nousseisiin kehityskohteisiin pureutuminen. Siksi tässä dokumentissa linjataan yhdistykselle visio – tulevaisuuden tavoitetila – ja sitä edelleen tarkentamaan strategiset (osa)tavoitteet, jotka saavuttamalla visiokin on mahdollista saavuttaa.

Yhdistykselle vuosittain valittava hallitus yhdessä toimihenkilöiden ja tiimien kanssa toteuttaa strategiaa vaiheittain johtamalla siitä konkreettisia toimenpiteitä toimintasuunnitelmiin. Tavoitteena on, että strategiakauden loppuun mennessä on saavutettu kaikki strategiassa kuvatut tavoitteet ja vision mukainen tila.

Yhdistyksen hallitus raportoi strategian toteutumisesta vähintään kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen kokouksissa – esimerkiksi kevät- ja syyskokouksissa – sekä toimintakertomuksissaan.

Strategian ovat laatineet strategiatiimin jäsenet Oona Eskeli, Emilia Metso, Elina Salovuori ja Ilona Lehtonen jäsenistön strategiakyselyvastauksiin ja kommentteihin sekä omiin järjestön toiminnasta tehtyihin havaintoihinsa pohjaten. Strategiatyössä olivat sen alkuvaiheessa mukana myös Olavi Kylliäinen ja Eemeli Lahtinen.

Tämän Lexican ensimmäisen strategian myötä ylivuotinen suunnittelu on viimein otettu osaksi järjestön toimintaa. Lexican toista strategiaa tulee työstää viimeistään vuonna 2024.

MISSIO

Lexica on Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden opiskeluelämästä huolta pitävä ja sitä monipuolisesti rikastuttava ainejärjestö. Järjestö luo toiminnallaan yhteisöllisyyden edellytyksiä opiskelijajoukolle, joka on eri pääainekielten myötä sisäisesti moninainen ja omaleimainen. Eri kielten opiskelijoiden yhdyssiteenä toimimisen ohella Lexica tukee kielikohtaisen toiminnan järjestämistä ja kannustaa poikkitieteelliseen verkostoitumiseen.

ARVOT

Lexican kaikkea toimintaa ohjaavat yhdistyksen arvot, jotka ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Myös yhdistyksen jäsenten odotetaan omaksuvan näiden arvojen henki.

Yhdenvertaisuus

Lexica on kaikille turvallinen järjestö, jossa jokainen voi – järjestön tarkoituksen ja arvojen puitteissa – olla sellainen kuin on. Järjestön kaikki jäsenet ovat yhtä arvokkaita, ja myös kaikki Lexicaa osana olevat pääainekielet ovat tasa-arvoisia.

Yhteisöllisyys

Lexica on järjestö, joka kokoaa vieraiden kielten opiskelijat yhdeksi yhteisöksi. Järjestöön on kaikkien vaivatonta liittyä mukaan, ja siellä on hyvä yhteishenki. Myös yhdistykseen kuulumattomat alan opiskelijat huomioidaan toiminnassa.

Vastuullisuus

Lexican toiminta on kauttaaltaan vastuullista ja luottamusta herättävää. Toiminnassa huolehditaan esimerkiksi laadukkaasta taloushallinnosta ja dokumentaatiosta sekä yhdistyksen toimijoiden hyvästä perehdytyksestä ja jaksamisen tukemisesta. Myös ekologinen vastuullisuus on Lexicalle tärkeää. Lexica on Reilun kaupan ainejärjestönä sitoutunut käyttämään Reilun kaupan tuotteita toiminnassaan.

VISIO

Mitä Lexica on?

Lexica on yhteentuoja. Neljää erilaista pääainekieltä edustavaa jäsenistöä yhdistää ainejärjestö, joka tietoisesti tuo jäseniään yhteen opiskeltavasta kielestä riippumatta. Englannin, pohjoismaisten kielten, saksan ja venäjän opiskelijat ovat yhtä suurta kielistä kiinnostunutta perhettä. Järjestöllä on lisäksi monipuolisia, poikkitieteellisiä suhteita muihin ainejärjestöihin, ja niiden kautta jäsenistöllä on työkaluja luoda omia verkostojaan yliopistomaailmassa.

Lexica on mutkaton. Vaikka Lexican alla toimiikin monta ainekerhoa, on Lexica siitä huolimatta jäsenilleen selkeässä roolissa kaikkien vieraiden kielten opiskelijoiden etua ajavana ainejärjestönä. Lexican toiminta on läpinäkyvää ja kuka tahansa jäsen voi vaikuttaa järjestön toimintaan.

Lexica on avoin. Lexican luokse on helppo tulla, ja sekä yhdistyksen jäsenet että laajempi opiskelijayhteisö kokevat olonsa tervetulleeksi Lexican pariin. Yhteiset pelisäännöt – kuten Turvallisemman tilan periaatteet ja yhdenvertaisuussuunnitelma – tuovat järjestön toimintaan hyvää dynamiikkaa ja jokainen tuntee siinä olonsa kuulluksi ja turvalliseksi. Lexicalla on myös jäsenistön tarpeita vastaava oma ainejärjestötilansa, johon jokainen jäsen on tervetullut.

Lexica on rohkaiseva. Lexica tietää, että jäsenistöllä voi olla epävarmuutta tulevaisuuden työmarkkinoista ja sitä kautta myös kieliopintojen mielekkyydestä. Tästä syystä Lexicalla on kattavat verkostot työelämätoiminnassaan ja Lexica osallistaa toimintaansa myös alumneja, jotka kertovat jäsenistölle kattavasti erilaisista työllistymismahdollisuuksista. Lisäksi järjestön edunvalvontatyön lähestyttävyys ja laadukkuus takaa sen, että Lexican piirissä uskalletaan pyytää apua opintoihin liittyvissä pulmatilanteissa sekä keskustella opinnoissa jaksamisesta.

Kaiken kaikkiaan Lexica on järjestö, joka avaa kieltenopiskelijoille ovia – ja pitää ne auki koko opintojen ajan.

TAVOITTEET

Kutsuvuuden ja viihtyisyyden lisääminen

Eri kielten opiskelijoiden yhdistäminen on yksi Lexican päätehtävistä, ja yhteisöllisyys on Lexicalle tärkeä arvo. Vaikka kaikilla alan opiskelijoilla on yhteys järjestöön vähintäänkin tuutoroinnin kautta, ei järjestön toiminta tavoita kaikkia enää ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Järjestöllä ei ole myöskään tarjota jäsenilleen asianmukaisen kokoista kohtaamispaikkaa kampuksella, mikä rajoittaa jäsenten välistä arkivuorovaikutusta. Strategiakyselyn mukaan Lexica on jäänyt osalle opiskelijoista etäiseksi ja vaikuttanut jopa sulkeutuneelta tai ainoastaan ”aktiiveille” tarkoitetulta järjestöltä. Kriittinen palaute osoittaa, että järjestöllä on parantamisen varaa kutsuvuudessa ja viihtyisyydessä.

Näihin tähdätään:

● Lexica järjestää opiskelijoilleen entistä monipuolisempaa toimintaa, jotta mahdollisimman moni kokisi olevansa sen pariin tervetullut

● Jäseniä osallistetaan Lexican toimintaan aktiivisesti

● Järjestö kerää toiminnastaan palautetta entistä useammin ja järjestelmällisemmin ja järjestöä hyödyttävään palautteeseen reagoidaan nopeasti

● Lexica tekee vaikuttamistyötä saadakseen jäsenmääräänsä paremmin vastaavan ja viihtyisän ainejärjestötilan kampukselta

Työllistymistä tukevan toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen

Työllistyminen on yksi kieltenopiskelijoita eniten pohdituttavista kysymyksistä opintojen aikana. Siihen liittyvä epätietoisuus ja -varmuus voi hidastaa ja hankaloittaa opintojen etenemistä merkittävällä tavalla sekä aiheuttaa jopa opinnoista luopumista. Jotta kieltenopiskelijoiden tietoisuutta tulevaisuuden monipuolisista uramahdollisuuksista saadaan lisättyä, työelämätoiminnasta suunnitellaan erottamaton osa järjestön arkea. Osana järjestön edunvalvontatyön edistämistä järjestetään työelämätoimintaa tukevaa opintojen vertaisohjausta, jossa annetaan neuvoja esimerkiksi tiettyjen ammattien kannalta hyödyllisten valinnaisten opintojen löytämiseksi sekä tukea opinnoissa jaksamiseen. Lisäksi käynnistetään järjestäytynyt alumnitoiminta. Kielitutkinnolla työllistyneiden opiskelijoiden kohtaaminen voi rohkaista vielä opintojaan suorittavia sekä antaa opinnoille ja ammatinvalinnalle ratkaisevaa suuntaa.

Näihin tähdätään:

● Järjestön työelämätoiminta on vakiintunutta sekä monipuolista ja -kanavaista

● Kieltenopiskelijoita ohjataan ja tuetaan tekemään tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksien näkökulmasta kannattavia opintovalintoja

● Järjestäytyneen ja hyödyllisen alumnitoiminnan varmistamiseksi perustetaan alumniyhdistys tai vähintäänkin yhdistyksen hallituksen alainen tiimi

Selkeämpi Lexica

Lexica on erityisen moninainen ainejärjestö, koska sen edustamat opiskelijat lukevat eri kieliä heti opintojen alusta lähtien. Yhteistyö kielikohtaisten ainekerhojen ja kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestön kanssa on tärkeä osa Lexican toimintaa, mutta samalla Lexican rooli voi jäädä jäsenille ja muille opiskelijoille hämäräksi muiden samantyylisten toimijoiden lomassa. Strategiakyselyssä ilmeni, että Lexican rooli ei ole aina ollut opiskelijoille selkeä, ja sen vuoksi Lexica on koettu hankalaksi lähestyä. Jotta kieltenopiskelijat voivat tuntea olevansa lexicalaisia, on tärkeää, että he ymmärtävät mikä Lexica on – sekä suhteessa edellä mainittuihin toimijoihin että muihin ainejärjestöihin. Lexica on kattojärjestön kaltainen pääainejärjestö kaikille kielten tutkinto-ohjelmassa vieraita kieliä opiskeleville, ja sillä on laajaa tunnettuutta opiskelijayhteisössä.

Näihin tähdätään:

● Lexican suhde muihin ainejärjestöihin ja kielikohtaisiin ainekerhoihin on selkeä sekä jäsenistölle että järjestö- ja kerhotoimijoille

● Lexican toiminnasta tehdään jäsenistölle entistä lähestyttävämpää

● Myös muut opiskelijat tietävät ja tunnistavat Lexican