Unfortunately, this strategy is only available in Finnish.

Strategia on saatavilla pdf-muodossa tästä.

Johdanto  

Tämä on Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijoiden ainejärjestö Lexica ry:n  viestintästrategia, jonka pohjalta järjestömme viestintää toteutetaan ja sen onnistumista seurataan. Strategia sisältää viestintää ohjaavat arvot, viestinnän tavoitteet ja tehtävät, seurannan periaatteet sekä  kriisiviestintäsuunnitelman. Dokumentin tavoitteena on johdonmukaistaa viestintää ja luoda selkeät  raamit vuosittain vaihtuville toimijoille sekä lisätä avoimuutta jäsenistön suuntaan.  

Arvot  

Yhdenvertaista viestintää  

Yhdenvertaisuus on Lexicalle yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista arvoista. Sama toteutuu myös  viestinnän osalta. Lexican viestintä on yhdenvertaista, eikä jätä ketään ulkopuolelle. Viestintä  huomioi jäsenistön monimuotoisuuden ja näin ollen käyttää korrektia ja inklusiivista kieltä. Lexican  viestintä mukailee Lexican yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja on pääasiassa kaksikielistä (suomi ja  englanti), mutta hallintokielen vuoksi virallisemmat dokumentit ynnä muut ovat vain suomeksi.  

Ymmärrettävyys 

Lexican viestintä avaa jaettavaa tietoa ymmärrettävään muotoon. Viestinnässä käytetään yleis- ja  opiskelijamaailmaan sopivaa kieltä. Ymmärrettävillä ja miellyttävillä ilmauksilla pyritään tuottamaan  viestintää jäsenille helpommin vastaanotettavaksi ja sisäistettäväksi.  

Avoimuus  

Lexica viestii avoimesti toiminnastaan, tapahtumistaan ja päätöksenteostaan. Jaettava tieto on helposti löydettävää ja jokaisen jäsenen nähtävissä. Hallituksen toiminnasta viestiminen on läpinäkyvää. Luottamusta jäsenistöön rakennetaan johdonmukaisella ja ajantasaisella viestinnällä. 

Tavoitteet ja tehtävät 

Kohderyhmät  

Koska Lexica on opiskelijoita edustava ja heidän etuaan ajava järjestö, viestinnän pääasiallinen  kohderyhmä on sen jäsenistö, eli Tampereen yliopiston vieraiden kielten opiskelijat. Muita kohderyhmiä ovat toiset opiskelijajärjestöt, Tampereen ylioppilaskunta TREY, yliopiston muut tahot ja henkilökunta, mahdolliset tapahtumien sponsorit sekä muut Lexican toiminnasta kiinnostuneet, kuten kieliä opiskelemaan hakevat tai opiskelijoiden tuttavat ja läheiset.  

Tehtävät  

Viestintämme tärkeimpänä tavoitteena on tiedottaa jäseniä ainejärjestön tärkeistä ja ajankohtaisista  asioista, kuten tapahtumista, päätöksenteosta ja edunvalvonnasta. Toinen tärkeä tehtävä on  vastavuoroisesti vastaanottaa ja kuunnella jäsenistön toiveita ja tarpeita.  

Tavoitteet  

Lexican viestinnän pääpaino on yhdistyksen arvomaailman välittäminen, jäsenistön yhteisöllisyyden  voimistaminen ja jäsenten aktivoiminen niin tapahtumien kuin esimerkiksi hallitustoiminnan saralla.  Vuonna 2021 Lexicalle julkaistiin uusi logo, joka loi pohjan yhdistyksen uudelleenbrändäykselle.  Viestinnälle pyritään luomaan yhtenäinen ilme niin visuaalisesti kuin kirjallisestikin. Yhtenäinen, selkeä ja nykyaikainen brändi sekä johdonmukainen viestintä edistävät järjestön toimintaa, tekee siitä helpommin tunnistettavan ja saavutettavan sekä lisää muiden tahojen tietoisuutta Lexican toiminnasta.  

Toteuttaminen  

Viestintävälineet  

Lexican keskeisimmät viestintävälineet ovat:  

  • Telegram 
  • Instagram 
  • Facebook 
  • Sähköposti  
  • Nettisivut 
  • Ainejärjestölehti Konteksti  

Telegram toimii Lexicalla nopeana viestinvälityskanavana. Virallisen tiedotuskanavan “Lexica  tiedottaa” ohella on myös epävirallisempi keskusteluryhmä. Tässä ryhmässä jäsenistöllä on  mahdollisuus keskustella toistensa kanssa, mutta olla myös helposti yhteydessä hallitukseen ja esittää tarvittaessa kysymyksiä. Tiedotuskanavan kautta informoidaan jäsenistöä tulevista tapahtumista ja  muista tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.  

Lexican Instagram on tärkeä osa erityisesti tapahtumatiedotusta. Instagramiin julkaistaan postauksia  eri tapahtumista ja muista tiedotettavista asioista, ja tarinat-osioon kootaan esimerkiksi viikkotiedote  sekä nostoja Lexican hallituksen kokouksista. Instagram-tarinat toimivat myös keinona osallistaa  jäsenistöä esimerkiksi kysymyslaatikoiden avulla. Facebook on Lexicalla käytössä pääasiassa tapahtumatiedotukseen, ja lähes jokaiselle tapahtumalle luodaan oma Facebook-tapahtumasivusto. Lexican suuremmilla tapahtumilla, Kyrpongin MM-kisoilla ja Kielareilla on omat Instagram-tilinsä ja Kyrpongin MM-kisoilla lisäksi oma Facebook-sivustonsa.  

Sähköposti on yksi Lexican virallisemmista tiedotuskanavista. Lexicalla on oma sähköpostilista  jäsenistölleen, jonka kautta lähetetään viikkotiedote suomeksi ja englanniksi. Listan kautta välitetään mm. tietoa tapahtumista, sekä muita tärkeitä ja jäsenistöä koskevia tiedotteita, esimerkiksi tieto opettajien sijaisuustarpeista sekä muita työpaikkailmoituksia.  

Lexican nettisivuille on kerätty pysyvämpää ja pitkäaikaisempaa tietoa mm. opinnoista, tapahtumista  ja yhdistyksen toiminnasta. Sivuilta löytyvät lisäksi hallituksen ja toimihenkilöstön jäsenet sekä  heidän yhteystietonsa. Nettisivuilta löytyy myös digitaalinen ainejärjestölehti Konteksti. Konteksti julkaisee Lexican jäsenistölle relevantteja artikkeleita ja haastatteluita.  

Viestinnän vastuunjako  

Lexican viestintävastaavan kanssa viestintää on kehittämässä viestintätiimi, johon kuuluu  viestintätoimihenkilö, sometoimihenkilö, käännöstoimihenkilö sekä Kontekstin päätoimittaja. Sosiaalisen median viestintää, lähinnä Instagramia ja Facebookia, hoitaa sometoimihenkilö. Ainejärjestölehti Kontekstissa julkaistavista teksteistä huolehtii pääasiassa Kontekstin päätoimittaja, mutta lehteen saavat halutessaan kirjoittaa myös esimerkiksi muut opiskelijat ja opettajat.  

Lexican muut hallituslaiset vastaavat oman sektorinsa ajankohtaisista asioista viestimisestä, kuten  kokouskutsuista, pöytäkirjoista, tapahtumista ja muista tiedotteista. Viestintätiimi toimii tarvittaessa  tämän viestinnän tukena.  

Seuranta  

Lexican viestintävastaava tulee huolehtimaan viestintäsuunnitelman seuraamisesta ja tarvittaessa ohjaa muuta hallitusta sen noudattamisessa. Jäsenistölle annetaan myös mahdollisuus vaikuttaa viestintään ja ilmaista näkemyksiään palautekyselyiden välityksellä.  

Kriisiviestintä 

Kriisiviestintää tarvitaan turvallisuutta uhkaavissa (onnettomuudet tai loukkaantumiset järjestön  tapahtumissa tai tiloissa) tai mainetta uhkaavissa (järjestön sisäinen kohu tai sopimaton toiminta)  tilanteissa. Viestinnän tavoitteena on tällöin informoida jäsenistöä epätavallisesta tapahtumasta,  sattumuksesta tai tilanteesta asianmukaisesti kaikkia osapuolia kunnioittaen, kuitenkaan lietsomatta tai paisuttelematta, ja välittää tarvittaessa toimintaohjeita tai pyytää anteeksi. Viestinnän tulee olla nopeaa ja tiedon oikeaa ja selkeää.  

Kriisitilanteessa viestinnästä vastaa järjestön viestintävastaava ja puheenjohtaja, sekä hallituksen jonkin toisen sektorin vastaava, jos kyseinen kriisi liittyy tähän sektoriin. Tiedon välittämisessä käytetään Lexican virallisia viestintäkanavia, kuten sähköpostia tai Telegramia, ja sillä pyritään tavoittamaan kohderyhmä mahdollisimman laajasti ja nopeasti. Kerrotaan myös aina, kehen hallituslaiseen jäsenistö voi olla yhteydessä esimerkiksi lisätietoja varten.